Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng (VAT)

1. Thuế giá trị gia tăng là gì?
- Thuế giá trị gia tăng còn gọi là VAT (Viết tắt của tiếng Anh Value Added Tax) là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954.
- Ðây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng.
- Đối tượng nộp thuế GTGT là tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, và các tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

2. Cách tính thuế và khai báo thuế GTGT
- Người nộp thuế phải tính số tiền và lập khai báo thuế GTGT phải nộp Ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
- Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai báo thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.
- Khai báo thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là loại khai thuế theo tháng và các trường hợp:
+ Khai quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT;
+ Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.
- Người Nộp thuế phải khai báo thuế chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.
- Đối với tờ khai thuế GTGT tháng, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

3. Hồ sơ khai bào thuế gồm những gì?Hồ sơ khai thuế GTGT gửi đến cơ quan thuế bao gồm:
- Hồ sơ có đầy đủ tài liệu theo quy định về hồ sơ khai thuế đã quy định đối với từng trường hợp cụ thể
- Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại... của NNT theo quy định.
- Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên, ghi rõ họ, tên đầu đủ và đóng dấu vào cuối của các mẫu biểu theo quy định.
- Tờ khai và các mẫu biểu kèm theo được lập đúng mẫu quy định.

Với chương trình học khai báo thuế của Trung tâm đào tạo khai báo thuế sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn vầ thuế GTGT cũng cách tính là lập khai báo thuế hợp lệ, nhanh chóng, chính xác

Nguồn: 

Nhận xét