Những công việc kế toán cần làm ngay trong tháng 7/2020


Trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn ra thì các doanh nghiệp được cho gia hạn nộp thuế và các khoản tiền bảo hiểm, tuy nhiên sau dịch thì chính là việc làm của  kế toán

Thông báo tình hình biến động lao động ở trong doanh nghiệp

Đối với công việc kế toán, hàng tháng phải báo cáo biến động lao động cho doanh nghiệp và chậm nhất là ngày 3 tháng 7 doanh nghiệp phải nộp

Nội dung công việc cụ thể như sau:Bên phía doanh nghiệp sử dụng lao động cần báo cáo biến đổi lao động trong tháng 6 cho bên trung tâm dịch vụ việc làm, nếu trong tháng 6 không sự biến đổi lao động nào thì doanh nghiệp không cần báo cáo . Điều này được thể hiện ra quy định ở trong  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Hướng dẫn làm báo thuế thu nhập cá nhân của tháng 6
Hàng tháng, các cá nhân cần phải tiến hành nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng trước đó. Như vậy giờ tháng 7 phải nộp tờ khai tháng 6, điều này chỉ áp dụng cho những cá nhân thực hiện kê khai theo tháng.

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/7/2020. Còn đối với trường hợp mà các cá nhân chỉ trả thu nhập nhưng lại không có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Điều này đã được quy định rõ ràng trong Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Các cá nhân nên lưu ý về thời gian nộp để thực hiện dung luật.

Thời hạn chậm nhất để nộp là ngày 30/7/2020,Công việc này áp dụng đối với các đối tượng kê khai theo quý, do ảnh hưởng của dịch covid nên các doanh nghiệp được gia hạn nộp. Điều này đã được quy định ở trong Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Công việc kế toán nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng
Đối với các đối tượng thực hiện kê khai theo tháng doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 6 năm 2020.Thời hạn nộp chậm nhất cho doanh nghiệp là  20/7/2020.  Điều này được căn cứ dựa trên điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thứ hai, doanh nghiệp cần phải tiến hành nộp thuế GTGT của quý II/2020. Áp dụng đối với các đối tượng kê khai theo quý. Còn đối với thời gian chậm nhất để nộp vào ngày 30/7/2020. Điều này đã được căn cứ dựa trên điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Thứ nhất phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Công việc này áp dụng cho những doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn theo tháng, nếu những doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn theo tháng cũng cần phải thực hiện báo cáo này

+ Những doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn tự in. Nhưng những doanh nghiệp này có các hành vi được cho là vi phạm và không được tiếp tục sử dụng hóa đơn.
+ Những doanh nghiệp đang thuộc vào diện rủi ro cao về thuế

Đối với thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp nộp là ngày 20/7/2020

Điều này được dựa theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Thứ hai, doanh nghiệp cần nộp báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2020

Công việc này sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp chuyên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Doanh nghiệp sẽ được phép nộp chậm nhất vào ngày 30/7/2020
Trích tiền nộp bảo hiểm bắt buộc của tháng 7/2020
Đối với thời hạn nộp tiền bảo hiểm bắt buộc của tháng 7/2020 là vào ngày 30/7/2020.

Trích nộp phí công đoàn tháng 7/2020
Thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp trích nộp phí công đoàn tháng 7 là vào ngày 30/7/2020.


>>> Mời bạn tham khảo thêm: Chương trình học báo cáo thuế tại trung tâm GEC
Trung tâm GEC chúc bạn thành công trong lựa chọn công việc của mình.

Nhận xét