Khai Báo Thuế là gì và các điều cần biết ?


1.khai báo thuế là gì?
Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế Giá trị gia tăng đầu ra.Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết. 
2.Thời gian nộp khai báo thuế ?
Hạn nộp báo cáo thuế gồm các loại tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:
  • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề.
  • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.
  • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề.
  • Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.
  • Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.
3.Dịch vụ báo cáo thuế là gì?
Dịch vụ báo cáo thuế do Song Kim cung cấp sẽ bao gồm những công việc cụ thể sau đây:
•    Tổng hợp hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra hàng tháng. Trước ngày 15 mỗi tháng
•    Thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo thuế đến cơ quan thuế.
•    Báo cáo số thuế phải nộp hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ.
•    Tư vấn cho bạn cách tối ưu hóa chi phí - doanh thu nhưng vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật.

4.Các loại tờ khai nộp định kỳ theo tháng/quý và thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh

+ Tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý
+ Tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý
+ Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng/quý

Tham khảo khóa học khai báo thuế tại https://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html

Nhận xét