Các quy định của kế toán thuế mà bạn cần phải biết
Theo đó, Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán về tiềnthuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là kế toán thuế) bao gồm:

 

- Các quy định chung về kế toán thuế;

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế;

 

- Thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế, chứng từ kế toán thuế;

 

- Tài khoản kế toán thuế;

 

- Sổ kế toán thuế;

 

- Báo cáo kế toán thuế;

 

- Tổ chức công tác kế toán thuế.

 

Các nội dung khác liên quan đến công tác kế toán thuế không quy định chi tiết tại Thông tư 111/2021/TT-BTC được thực hiện theo quy định chung của pháp luật kế toán.

 

Ngoài ra, Thông tư 111/2021/TT-BTC còn quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán nghiệp vụ thuế nội địa, cụ thể:

 

- Đơn vị tiền tệ trong kế toán thuế là đồng Việt Nam, được dùng để ghi sổ kế toán thuế, lập và trình bày báo cáo kế toán thuế.

 

- Trường hợp cơ quan thuế trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam khi thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế để ghi sổ kế toán thuế, lập và trình bày báo cáo kế toán thuế bằng đồng Việt Nam. Cụ thể như sau:

 

+ Tỷ giá quy đổi số phải thu trong trường hợp người nộp thuế khai thuế bằng ngoại tệ là tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) quy định tại thời điểm hạch toán.

 

+ Tỷ giá quy đổi số đã thu trong trường hợp người nộp thuế nộp thuế bằng ngoại tệ là tỷ giá hạch toán trên chứng từ hạch toán thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước truyền sang cơ quan thuế.

 

+ Tỷ giá quy đổi số nộp thừa bằng ngoại tệ được xử lý bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc được ngân sách nhà nước hoàn trả ra đồng Việt Nam là tỷ giá quy định tại điểm a.5 khoản 1 Điều 25 và khoản 4 Điều 46 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

 

Thông tư 111/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, áp dụng từ kỳ kế toán thuế năm 2022.

Nhận xét