Kế toán tài chính là gì ?

 1.       Kế toán tài chính là gì ?

Kế toán tài chính là công việc của kế toán phải thu thập, xử lý hay kiểm tra các thông tin kinh tế tài chính bằng cách báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán.

 

Một bộ phận kế toán tài chính gồm kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Hai bộ phận này có các công việc khác nhau được phân chia rõ ràng.

 

Kế toán tổng hợp làm các công việc thu thập, xử lí các thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Lúc này, kế toán tổng hợp sử dụng các đơn vị tiền để phản ánh tình hình sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như các hoạt động về kinh tế và tài chính.

 

Kế toán chi tiết thì cũng thu thập và xử lí thông tin nhưng theo một đối tượng cụ thể trên từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho kế toán tổng hợp, các số liệu kế toán chi tiết tổng hợp được phải đúng sổ liệu để tránh làm ảnh hưởng khi thực hiện tổng hợp lại số liệu.

 

Bộ phận kế toán tài chính này cùng kế toán trưởng  sẽ thực hiện các công việc của kế toán doanh nghiệp và cũng bộ phận này sẽ trực tiếp cùng kế toán trưởng tham mưu với giám đốc về chính sách tài chính của công ty.

 

2.       Các công việc của kế toán tài chính?

2.1. Công việc đầu năm của kế toán tài chính?

Nộp tiền thuế môn bài đầu năm (chậm nhất ngày 31/01).

Nếu công ty có thay đổi vốn thì hạn nộp là ngày 31/12 năm thay đổi vốn.

Nộp tờ khai thuế GTGT và TNDN tháng 12 hoặc quý IV năm trước.

Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề.

Thực hiện và nộp các báo cáo như báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN của năm trước liền kề.

2.2. Công việc hằng này của kế toán tài chính

Ghi chép, xử lí và lưu trữ các thông tin trên hóa đơn, chứng từ phát sinh.

Lập các phiếu thu, phiếu chi cần thiết trong ngày.

Nếu phát sinh hóa đơn GTGT viết sai thì kế toán sẽ xử lý theo thông tư 39/2014/TT-BTC.

Lập các sổ quỹ, sổ tiền gửi,…

Lập các báo cáo khi kế toán trưởng yêu cầu.

Nếu có làm công nợ thì gọi điện cho khách hàng thu nợ.

Làm các công việc được giao khác.

 

2.3. Công việc hàng tháng của kế toán tài chính

Lập tời khai thuế GTGT hàng tháng.

Nếu tháng đó có phát sinh hóa đơn thì kế toán có thể kê trong tháng hoặc kê trong năm trước khi cơ quan thuế kiểm tra.

Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu DN làm hóa đơn giấy).

Tính lại giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.

Tính lương, bảo hiểm, phụ cấp cho người lao động.

Lập các báo cáo cho giám đốc.

Lưu lại thông tin các loại sổ sách hàng tháng.

2.4. Công việc hàng quý của kế toán tài chính

Lập tờ khai thuế GTGT

Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN

Làm báo cáo sử dụng hóa đơn

Lập tờ khai thuế TNCN

 

2.5. Công việc cuối năm

Làm quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm.

Làm cáo thuế cuối năm và làm cho quý 4

Lập các bảng kiểm tra lại quỹ tiền mặt, kho hàng, tài sản và công nợ.

Thực hiện lập các sổ sách kế toán, đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.

Lập các báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ.

Lưu trữ lại chứng từ và sổ sách kế toán.

Nhận xét